DIPP handzeep

Enig resultaat

  • Handzeep DIPP crème

     5,86 excl. BTW

    * Vloeibaar schuimzeep voor het wassen van handen. * Geschikt voor grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, burelen, enz. * Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht. * Gevaaraanduiding: * H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsvoorschrift: * P280: Beschermende handschoenen/beschermendekleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. * P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.* P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. * P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

    Op voorraad