Ecover afwasmiddel Aloë Vera

Enig resultaat

  • Afwasmiddel Ecover Aloë Vera 950ml

     5,41 excl. BTW

    * Ecover vloeibaar afwasmiddel met citroen en aloë Vera is krachtig tegen vuil op je vaat en doet dat zonder agressieve chemicaliën. * Aangekoekte etensresten en vet maken geen kans dankzij onze vuil bestrijdende combinatie van kokosolie en suiker. Dit biologisch afbreekbare afwasmiddel laat een sprankelend schone vaat achter zonder strepen. * Dat is wat wij noemen: Smart Green Science. * De nieuwe fles gemaakt van 100% recycled plastic. * Gevarenaanduidingen (CLP) : * H315 – Veroorzaakt huidirritatie. * H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : * P102 – Buiten het bereik van kinderen houden. * P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310 – Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. * P280 – Oogbescherming dragen. * P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. * P332+P313 – Bij huidirritatie: een arts raadplegen. * P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

    Op voorraad