HG Glazenwasser

Enig resultaat

  • Glasreiniger HG glazenwasser flacon 500ml

     6,04 excl. BTW

    * HG glazenwasser is een super geconcentreerd product en reinigt absoluut streeploos. * Onze raamreiniger reinigt de ramen intensief en ontvet ze, zonder dat het ammonia en spiritus bevat. * Onze ramenreiniger wordt niet voor niets door professionele glazenwassers gebruikt. * Super geconcentreerd. * Goed voor minstens 35x gebruik. * Absoluut streeploos. * Gevarenaanduidingen: H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H310, cat. 1 en 2: Dodelijk bij contact met de huid. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H331, cat. 3: Giftig bij inademing. H335, cat. 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende kledij dragen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Op voorraad