DIPP sanitairreiniger

Enig resultaat

  • Sanitairreiniger DIPP spray

     4,35 excl. BTW

    * Ideaal voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, wasbakken, kranen, douches, baden, tegels, enz. * Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag. * Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat.* Veiligheidsinformatie. * Kan bijtend zijn voor metalen. * Veroorzaakt ernstige brandwonden. * Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * Na inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. * Bij contact met huid verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren. * Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Bij contact met ogen eerst langdurig spoelen met water, indien mogelijk contactlenzen verwijderen en vervolgens naar arts brengen. * Bij inslikken dient mond gespoeld te worden, geen braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren. * Bij inademing rechtop laten zitten, frisse lucht inademen en naar ziekenhuis vervoeren. * Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. * Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * Raadpleeg onmiddellijk een antigifcentrum of een arts. * Gevarenaanduiding; H290 Kan bijtend zijn voor metalen. * H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * Veiligheidsvoorschrift; * P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. * P260 rook / nevel / damp niet inademen. * P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. * P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen. * P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. * P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. * P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. * P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P501 Inhoud / verpakking afvoeren: regionale / nationale regelgeving.

    Op voorraad