Ecover vaatwastabletten All-in-One

Enig resultaat

  • Vaatwastabletten Ecover All In One 68stuks

     24,64 excl. BTW

    * Vaatwastabletten All-In-One voor een sprankelend resultaat. * De nieuwe Ecover All-In-One vaatwastabletten zijn kleine alleskunners. * Ze hebben een 3-In-1 werking dankzij de krachtige ontvetters, de zoutinwerking en het glansspoelmiddel. * Ze zorgen voor een sprankelend schone en streepvrije vaat. * En zoals altijd, zonder gebruik van fosfaten. * Gevarenaanduidingen (CLP) : * H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : * P102 – Buiten het bereik van kinderen houden. * P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
    gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. * P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

    Op voorraad