Scotch gel lijm

Enig resultaat

  • Lijm Scotch gel 30ml

     2,50 excl. BTW

    * Scotch® huishoud-gellijm is een universele lijm. * De lijm kleeft op een zeer uitgebreide verscheidenheid van oppervlakken (lijmt o.a. papier, karton, hout, stof, plastic, leer en metaal). * Voorzien van een scherpe punt voor een nauwkeurig resultaat. * Gevarenaanduidingen: * H225: licht ontvlambare vloeistof en damp. * H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Veiligheidsaanbevelingen: * Algemeen: * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * Preventie: * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261A: Inademing van damp vermijden. * Reactie: * P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P370+P378: In geval van brand: blussen met een brandbestrijdingsmiddel dat geschikt is voor brandbare vloeistoffen zoals een poederblusser of kooldioxideblusser. * Verwijdering: * P501: Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

    Op voorraad