Bleko terpentine

Toont alle 2 resultaten

 • Terpetine Bleko special 500ml

   3,93 excl. BTW

  * Terpentine (verfverdunner) voor synthetische lakken en olieverven. * Tevens te gebruiken als ontvetter voor metalen. * Speciale terpentine is aromaatvrij, reukarm en een stuk vriendelijker voor mens en milieu. * Inhoud 500 ml. * Gevarenaanduidingen: * Asp. Tox. 1: H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * Flam. Liq. 3: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
  STOT SE 3: * H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Veiligheidsaanbevelingen: *
  P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P331: GEEN braken opwekken. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

  Op voorraad
 • Terpetine Bleko special 1l

   6,78 excl. BTW

  * Terpentine (verfverdunner) voor synthetische lakken en olieverven. * Tevens te gebruiken als ontvetter voor metalen. * Speciale terpentine is aromaatvrij, reukarm en een stuk vriendelijker voor mens en milieu. * Inhoud 1 liter. * Gevarenaanduidingen: * Asp. Tox. 1: H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * Flam. Liq. 3: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp. * H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Veiligheidsaanbevelingen: * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P331: GEEN braken opwekken. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

  Op voorraad