Epoxy-BK hars

Toont alle 3 resultaten

 • Epoxy-BK Voss hars 500gr + verharder

   19,99 excl. BTW

  * De voor laminaten meest gebruikte kunstharsen zijn polyester en epoxy. * Deze harsen behoren na het uithardingsproces tot de thermoharde kunststoffen. * Epoxy wordt toegepast waar het aankomt op een grote maatnauwkeurigheid en maatvastheid d.w.z. minimale krimp tijdens het uitharden en optimale bestendigheid en hechting aan diverse materialen. * Dit is epoxyhars voor lamineren en gieten. * Gevarenaanduidingen; * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
  gelaatsbescherming dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. * P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  Op voorraad
 • Epoxy-BK Voss hars 1kg + verharder

   29,58 excl. BTW

  * De voor laminaten meest gebruikte kunstharsen zijn polyester en epoxy. * Deze harsen behoren na het uithardingsproces tot de thermoharde kunststoffen. * Epoxy wordt toegepast waar het aankomt op een grote maatnauwkeurigheid en maatvastheid d.w.z. minimale krimp tijdens het uitharden en optimale bestendigheid en hechting aan diverse materialen. * Dit is epoxyhars voor lamineren en gieten. * Gevarenaanduidingen; * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
  gelaatsbescherming dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. * P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  Op voorraad
 • Handboek V-sure NL

   0,61 excl. BTW

  * Handleidng over het gehele gamma van de V-sure producten.

  Op voorraad