Glosscoat

Toont alle 2 resultaten

 • Epoxy glosscoat Voss helder 1kg + verharder

   53,11 excl. BTW

  * Glosscoat is een hoogglanzende gietlaag op basis van epoxy, solventvrij en reukloos. * Geschikt voor het glansgieten en als beschermlaag in decoratieve toepassingen. * Hecht op de meeste ondergronden zoals hout, metaal, aluminium, polyester, bedrukt karton of foto’s. * Ook zeer geschikt om een dikke glanslaag over uw schilderij te bewerkstelligen. * Geeft een 0.2mm tot 0.5mm dikke glas gelijkende laag. * Gevarenaanduidingen; * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen; P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P280 Beschermende handschoenen/bes chermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. * P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  Op voorraad
 • Handboek V-sure NL

   0,61 excl. BTW

  * Handleidng over het gehele gamma van de V-sure producten.

  Op voorraad