glorixo2

Filter producten

Merk
Kleur
Schrijfbreedte
Schrijfkleur
Nietcapaciteit.

Enig resultaat

  • Sanitairreiniger Glorix Pro Formula Toilet Gel Ocean zonder bleek 1000ml

     4,16 excl. BTW

    * Glorix Pro Formula Toilet Gel is een effectieve, bleekvrije toiletreiniger die reinigt en tegelijkertijd 100% van de kalkaanslag verwijdert. Door de gelconsistentie hecht het zich aan de wanden van de toiletpot en werkt het zelfs onder de waterlijn. Het toilet wordt schoon, kalkvrij en heeft een verfrissende oceaangeur. * 3x dikker dan andere kalkverwijderaars * Reinigt en verwijdert kalkaanslag * Gelconsistentie voor maximaal effect; blijft langer aan het oppervlak kleven * Werkt onder de waterlijn * Bleekvrije toiletreiniger zonder nare bleekgeur * Verwijdert geurtjes, laat een frisse oceaangeur achter * Gebruiksvriendelijke fles in een groter, professioneel 1 liter formaat. * Veiligheidsinformatie. * Irriterend voor de ogen en de huid. * Buiten bereik van kinderen bewaren. * Gevarenaanduiding; * H290 “Kan bijtend zijn voor metalen”. * H314 “Veroorzaakt ernstige brandworden en oogletsel. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschriften; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 “Buiten het bereik van kinderen houden”. * P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- of gelaatsbescherming dragen. * P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. * P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (B) of een arts (NL) raadplegen.. * P405 Achter slot bewaren. * P501 – Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren.

    Op voorraad