handsbox

Filter producten

Merk
Kleur
Schrijfbreedte
Schrijfkleur
Nietcapaciteit.

Enig resultaat

  • Handspray Konix Hygienic 100ml 70% alcohol

     1,86 excl. BTW

    * Deze hygiënische vloeistof bevat vocht inbrengende bestandsdelen om de huid te verzorgen en te beschermen. * De formule is kleurstofvrij en geschikt voor een gevoelige huid. * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Snel drogende, heldere vloeistof. * Geschikt voor dagelijks gebruik, droogt de huid niet uit. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. *Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 “ontvlambare vloeistof en damp”. * H319 “Veroorzaakt ernstige oogirritatie”. * Veiligheidsvoorschriften; * P312 “Bij onwel voelen arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen”. * P337+P313 “Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen”. * P271 “Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken”. * P304+P340 “NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen”. * P280 “Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen”. * P241 “Explosieveilige ventilatieapparatuur gebruiken”. * P201 “Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen”. * P305+P351+P338 “BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen”. * P403+P235 “Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren”. * P501 “Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving”. * Veiligheidsinformatie: bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.Indien nodig een arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.